Algemene voorwaarden

Naam van het bedrijf : SRL GLOBAL PURE TRADING

Hoofdkantoor : Rue Vanderkindere 238, 1180 Uccle

E-mailadres : info@globalpure-trading.com

BTW-nummer : BE0671.455.378

Art.1 - Object

 Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is om, uitsluitend op basis van de relaties die zij op het internetnetwerk aangaan, de rechten en plichten van de partijen vast te leggen die voortvloeien uit de online verkoop van de op de site aangeboden producten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onlineverkoop op het Europese grondgebied, met uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

De verkoop wordt afgesloten in het Frans.

Art.2 - Producten/Prijzen 

 1. Producten: de door de verkoper te koop aangeboden producten zijn die welke op de site staan, op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. 

  Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.

  De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren die verschillen naargelang de resolutie van het scherm, en de afmetingen die op de millimeter kunnen variëren.  Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.  Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet beschikbare artikelen kosteloos te annuleren.  De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.
 2.  Prijzen: de prijzen zijn aangegeven in euro en zijn geldig in alle landen van de eurozone. Zij houden rekening met eventuele kortingen en BTW die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.  De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de prijzen die gelden op het moment van bevestiging van de bestelling.
 3. De verzendkosten worden weergegeven op de orderbevestiging.

Art. 3 – Registratie en validatie van de bestelling :

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet :

–          het identificatieformulier invullen met alle gevraagde gegevens of hun klantnummer opgeven als ze dat hebben;

–          Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

–          de bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;

–          de betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden;

–          bevestig de bestelling en de betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie.  De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.

De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling

Art. 4 – Livraison :

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de leveringstermijn maximaal 4 kalenderdagen (werkdagen) vanaf de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de koper.

De door de koper bestelde producten worden geleverd op het op de bestelbon van de koper vermelde adres, dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.  De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper totdat de goederen worden geleverd op het door de koper opgegeven leveringsadres.  Vanaf dat moment draagt de koper het volledige risico.  De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; indien zij meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald.

Art. 5 – Droit de rétractation :

De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om het (de) bestelde product(en) op eigen kosten, zonder boete en zonder opgave van redenen terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag na de leveringsdatum van de bestelling.  Voor goederen die in opeenvolgende leveringen worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag na de dag van de eerste levering.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de professionele koper.

Indien de bovengenoemde voorwaarden zijn vervuld, wordt de koper binnen veertien kalenderdagen na de datum van herroeping terugbetaald voor de door hem betaalde bedragen.

De koper beschikt niet over een herroepingsrecht voor overeenkomsten inzake de levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, noch voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware die door de koper niet is verzegeld, noch voor de levering van kranten, tijdschriften en magazines.

VOORBEELDFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen, kopiëren en plakken en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen) —

Aan [naam van het bedrijf, geografisch adres en, indien beschikbaar, faxnummer en e-mailadres invullen].

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

— Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/ontvangen op

(*)…………………………………………………………………………………………………………….

— Naam van consument(en)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres van de consument(en)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Datum…………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

………………………………………………………………………………………

Art. 6 – Paiement :

Elke bestelling impliceert een bijdrage in de verzendingskosten vermeld in art. 2. Enkel de betalingen voorgesteld door het Mollie-platform worden aanvaard als betaalmiddelen.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom totdat de koper de bestelling volledig heeft betaald.

Art. 7 – Garantie :

De koper moet de leveringsbon bewaren. Indien een artikel niet geschikt is, beschikt de koper over een termijn van 14 dagen om het terug te sturen, op voorwaarde dat het in dezelfde staat verkeert als toen het werd verzonden. De koper heeft recht op de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van zijn artikel, indien hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en indien het zich manifesteert binnen twee jaar na de levering.  In dat geval kan de koper ofwel het herstel van zijn artikel of de vervanging ervan eisen en, indien geen van beide oplossingen mogelijk is, ofwel een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, onder de bij wet bepaalde voorwaarden (artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Daartoe moet de koper de verkoper schriftelijk in kennis stellen binnen twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd. Indien het gebrek zich binnen zes maanden na de levering voordoet, is het in beginsel aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering.  Na het verstrijken van de termijn van twee jaar kan de koper geen herstel of vervanging van zijn artikel meer eisen. De kosten van voorbereiding en verzending van de bestelling, alsmede de administratiekosten, blijven verschuldigd indien de koper zijn recht doet gelden om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren.

Art. 8 – Protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel :

De in het kader van de verkoop op afstand verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling automatisch afgewezen.  De koper kan te allen tijde toegang krijgen tot deze gegevens en de rectificatie ervan vragen door een brief of een e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is verkrijgbaar bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 B, 1000 Brussel.

Zie voor meer informatie ons beleid inzake gegevensbescherming en cookies.

Art.9 – Propriété intellectuelle :

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.

Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of op enigerlei wijze gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.

Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Art.10 - Divers : 

 1.       Overmacht: de verkoper is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien deze niet-nakoming is veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht oplevert, met name de aanwezigheid van computervirussen, in geval van onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz.… 

  Gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak vastgestelde criteria worden beschouwd als overmacht.
 2.       Gedeeltelijke ongeldigheid: Indien één of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt bij toepassing van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules geldig.
 3.      Volledigheid van het contract: deze algemene verkoopvoorwaarden en het aan de koper toegezonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen de gehele contractuele relatie tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.
 4.        Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken: deze algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve in geval van dwingende bepalingen van openbare orde.

  Elke bestelling van een op de site aangeboden product impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.